vrhlogoslogo SOD napis-slo

Projektne aktivnosti / Project activities

Projektne aktivnosti:

 • Pregled postojećih podataka o distribuciji ciljnih vrsta (vilinih konjica, mekušaca i riba), kao i njihovog konzervacijskog statusa u mediteranskom području sliva rijeke Neretve u Bosni i Hercegovini.
 • Pregled zaštićenih područja na osnovu koji će se utvrditi nedostaci u zaštiti staništa ugroženih vrsta. Fokus su vrste koje se nalazi na IUCN crvenoj listi, ugrožene vrste Evrope, Mediterana, kao i vrste sa aneksa II Direktive o staništima Evropske unije.
 • S obzirom na nedostatak podataka o distribuciji vrsta, posebno kada su u pitanju beskičmenjaci, provodit će se terenska istraživanja vilinih konjica i mekušaca. Ova istraživanja su značajna kako bi se odredila staništa i prikupili podaci o populacijama ugroženih vrsta. Mladi istraživaći i studenti će učestvovati u ovim aktivnostima u cilju upoznavanja sa tehnikama terenskog istraživanja i monitoringa.
 • Identifikovati staništa i geografska područja koja je potrebno zaštititi. Više ugroženih vrsta vilinih konjica, mekušaca i riba naseljavaju isključivo sliv Neretve, ali sa izuzetkom nekoliko vrsta riba, podaci o njihovim konkretnim staništima i populacijama nisu poznati. Podaci koji će biti prikupljeni ovim istraživanjem su također značajni za uspostavu buduće ekološke mreže Natura 2000 na teritoriji BiH.
 • Identifikovati najznačajnije prijetnje za ugrožene vrste i predložiti mjere u cilju ublažavanja njihovog uticaja i zaštite vrsta. Za svako identifikovano područje biće predložene mjere za njegovo očuvanje i zaštitu.
 • Jedan od budućih izazova je razvoj programa monitoringa ugroženih vrsta, kao i poboljšanje kvaliteta i dostupnosti informacija o ugroženim vrstama. U BiH i regionu postoji velika potreba za uspostavom mreže istraživača koja bi omogućila kvalitetnija istraživanja i prikupljanje podataka o distribuciji vrsta i staništa. Cilj je razviti mrežu lokalnih i regionalnih eksperata koja bi omogućila i olakšala bolje provođenje istraživanja u budućnosti i nastavak prikupljanja podataka i istraživanja ciljnih vrsta. Učešćem eksperata iz zemalja regiona bi se također razvijala i poboljšala saradnja i razmjena znanja na regionalnom nivou, posebno u cilju jačanja lokalnih kapaciteta i kvalitetnije izgradnje Natura 2000 mreže u BiH u budućnosti.
 • Jačanje javne svijesti o vrijednosti kraških slatkovodnih staništa i njihovom značaju za očuvanje biodiverziteta i opstanak ugroženih vrsta i staništa. Kroz javne i medijske kampanje informacije će se distribuirati široj javnosti i lokalnim zajednicama. Organizovat će se sastanci sa lokalnim institucijama i organizacijama, prije svega onim koje su zadužene za zaštitu prirode i životne sredine. Uspostavit će se web stranica koja će uz aktivnosti projekta sadržavati i informacije o vrijednosti i značaju ovog prostora za očuvanje biodiverziteta. Pored toga ove informacije će biti prezentirane i kroz promo materijal (leci i posteri) koji će biti distribuirani školama, fakultetima, lokalnim nevladinim udruženjima i drugim lokalnim institucijama i organizacijama.

Project activities:

 • To give an overview of the existing distribution data and the conservation status of selected target groups of highly threatened freshwater species (dragonflies, molluscs, fish) in the Mediterranean part of Neretva catchment area.
 • The project will also include an overview of the protected areas which will be used to determine the main gaps in the protection of freshwater habitats. The work will focus on the global, Mediterranean and European Red List species and species listed in the Annex II of the habitats Directive.
 • As a distribution data are missing especially for invertebrate species, we will conduct field surveys of dragonflies and molluscs that are important in order to determine exact habitats and collect data on populations of threatened species. Young researchers and students will participate in these activities in order to gain knowledge and learn field work and monitoring technics.
 • Identification of geographic areas and habitats that need to be preserved. Several threatened dragonfly, mollusk and fish species are distributed only in Neretva catchment area but, except for some fish species, the data on their exact habitat and population are missing. The collected data are also important as they can ensure that these areas are included into the future Natura 2000 network in B-H.
 • To highlight the major threats to Mediterranean species and propose conservation measures to mitigate their impact. For each selected area the conservation actions will be determined.
 • One of the future challenges is to develop a monitoring program and increase the quantity and quality of the information available. There is a strong need to set up a network of researchers in the country and the region to facilitate surveys and gathering of data on the distribution and habitat of many species. We intend to develop a network of local and regional experts to support future assessments and help update the information on these species. It will also contribute the development of collaboration and the exchange of knowledge at the regional level. The experience from NATURA 2000 process in Slovenia in the protection of freshwater habitats and dragonfly species and habitats will contribute the capacity building of local staff.
 • To conduct activities that will increase public awareness on the importance of karst freshwater habitats for the preservation if biodiversity and threatened species and habitats. In the public and media campaign we will present the information to the general public, especially to local communities. We will organize meetings with local stakeholders that are important for the establishment of the protection of key areas. Our activities will also include development of a web page that will include all information on the project and the significance of these areas for biodiversity. The leaflets and posters will be printed. They will include information on the significance of the preservation of these areas and their biodiversity value. They will be distributed to schools, universities, local NGO’s and stakeholders.
1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba