vrhlogoslogo SOD napis-slo

O projektu / About the project

Istraživanje i zaštita biodiverziteta kraških slatkovodnih staništa u slivnom području rijeke Neretve

Društvo za biološka istraživanja i zaštitu prirode - BIO.LOG u slivnom području rijeke Neretve realizuje projekat „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“. Projekat koji se provodi u partnerstvu sa Slovenačkim Odonatološkim Društvom (SOD) i uz učešće stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije finansira Partnerski fond za kritično ugrožene ekosisteme (Critical Ecosystem Partnership Fund -CEPF).

Rijeka Neretva sa svojim pritokama i močvarnim kompleksom Hutovo blato predstavlja jedinstven ekološki fenomen u ovom dijelu Europe. Kraška slatkovodna staništa u slivnom području Neretve stanište su mnogim ugroženim vrstama. Ova vrijedna slatkovodna staništa kao i brojne ugrožene vrste koje ih naseljavaju su još uvijek nedovoljno istraženi i zaštićeni. Sa krajnjim ciljem poboljšanja stepena očuvanja i zaštite vrsta i staništa u ključnim područjima biološke različitosti u slivnom području Neretve, naš projekat ima za cilj identifikovati najvažnija slatkovodna staništa za očuvanje ugroženih vrsta vilinih konjica, mekušaca i riba i osigurati dovoljno naučnih podatka koji će omogućiti njihov dugoročni opstanak.

Takođe radimo na povećanju javne svijesti i znanja o vrijednostima i značaju očuvanja ugroženih vrsta i staništa. Jedan od budućih izazova je razvoj programa praćenja stanja populacija ugroženih vrsta i uspostavljanje mreže istraživača u zemlji i regiji kako bi se olakšala buduća istraživanja i prikupljanja podataka o distribuciji i staništima ovih vrsta. Projekat doprinosi i razmjeni znanja na regionalnom nivou kao i edukaciji mladih istraživača i studenata u radu na terenu i metodama monitoringa.

Aktivnosti:

 • Pregled postojećih podataka o distribuciji i stanju očuvanosti odabranih ciljnih grupa u ključnim područjima biološke raznolikosti u slivu rijeke Neretve.
 • Analiza postojećih zaštićenih područja kako bi se utvrdili glavni nedostaci u zaštiti slatkovodnih staništa.
 • S obzirom da nedostaju podaci o distribuciji vrsta, prije svega beskičmenjaka, najvažnija aktivnost je provođenje terenskih istraživanja i prikupljanje podataka o distribuciji vrsta vilinih konjica i mekušaca kako bi se utvrdila staništa i prikupili podaci o populacijama ugroženih vrsta. Učešće mladih istraživača i studenata u ovim aktivnostima će omogućiti sticanja znanja i upoznavanja sa metodologijom rada na terenu i tehnikama monitoringa.
 • Utvrđivanje glavnih prijetnja po očuvanje ugroženih vrsta i prijedlog mjera za ublažavanje njihovog uticaja.
 • Razvijanje saradnje i razmjena znanja na regionalnom nivou i razvoj mreže lokalnih i regionalnih stručnjaka kako bi se olakšala istraživanja i prikupljanja podataka o distribuciji i staništima ugroženih vrsta.
 • Provođenje aktivnosti koje će povećati svijest javnosti o važnosti zaštite kraških slatkovodnih staništa za očuvanje biološke raznovrsnosti i opstanak ugroženih vrsta.

Na temelju analize prikupljenih naučnih podataka o distribuciji ugroženih vrsta vilinih konjica, mekušaca i riba bit će definisan prijedlog za zaštitu ključnih područja. Pored toga, rezultati projekta su važni i zbog omogućavanja uključenja područja značajnih za vrste navedene u Direktivi o staništima u buduću Natura 2000 mrežu u Bosni i Hercegovini.

U okviru projekta planiran je i razvoj programa praćenja za odabrane ugrožene vrste na ovom području. Rezultati projekta će biti osnova za izradu smjernica i plana monitoringa za vrste i staništa vilinih konjica koji će se moći primijeniti u saradnji sa upravama zaštićenih područja i lokalnim organizacijama.

CEPF program je osmišljen na način koji bi omogućio što veće očuvanje biološki najbogatijih i najugroženijih regiona svijeta, poznatih i kao vruće tačke biodiverziteta. CEPF je zajednička inicijativa Francuske agencije za razvoj, međunarodne organizacije Conservation International, GEF-Global Environmental Facility, Vlade Japana, Fondacije John D. i Catherine T. MacArthur i Svjetske banke. Osnovni cilj fondacije je da se civilnom društvu obezbijedi uključenje u proces zaštite biodiverziteta.

Research and protection of karst freshwater biodiversity in Neretva catchment area

The Society for Biological Research and Protection of Nature - BIO.LOG is implementing the project „Karst freshwater habitats: identification and participatory conservation planning of threatened invertebrate and fish species“ in Neretva catchment area. The project that is conducted in partnership with the Slovene Odonatological Society (SOD) and with participation of biodiversity experts from Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia is funded by Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

The Neretva River with its tributaries and the Hutovo blato wetland represent unique ecological system in this part of Europe. Karst freshwater habitats in Neretva catchment area host many threatened taxa. Threatened species, especially invertebrates, and many valuable freshwater habitats in this region are insufficiently, or not protected. With the final goal to improve the conservation and protection status of species and habitats in key biodiversity areas in the Neretva catchment area, our project aims to identify the most important freshwater habitats for conservation of threatened dragonfly, mollusc and fish species and to ensure sufficient scientific data for their efficient protection and long-term survival.

We are also working to increase public awareness and knowledge on the values and the significance of preservation of threatened species and habitats. One of future challenges we are addressing is development of a monitoring program and establishment of a network of researchers in the country and the region to facilitate future surveys and gathering of data on the distribution and habitat of threatened species. The project also contributes exchange of the knowledge at the regional scale and the education of young researchers and students in field work and monitoring technics.

Activities:

 • We intend to give an overview of the existing distribution data and the conservation status of selected target groups in the key biodiversity areas in Neretva catchment.
 • Overview and the analyses of the existing protected areas in order to determine the main gaps in the protection of freshwater habitats.
 • As the distribution data are missing especially for invertebrate species, the most important activity is to conduct field surveys of dragonflies and molluscs in order to determine habitats and collect data on the populations of threatened species. Young researchers and students will participate in these activities in order to gain knowledge and learn about field work and monitoring technics.
 • To highlight the major threats to threatened species and propose conservation measures to mitigate their impact.
 • Develop collaboration and the exchange of knowledge at the regional level and develop a network of local and regional experts to facilitate surveys and gathering of data on the distribution and habitat of threatened species.
 • To conduct activities that will increase public awareness on the importance of karst freshwater habitats for the preservation of biodiversity and the threatened species.

Based on the analyses of collected data it will be possible to produce scientifically based proposition for the protection of key areas based on the distribution of threatened mollusc, dragonfly and fish species. The collected data are important as they can ensure that habitats of Habitat Directive species are included into the future Natura 2000 network in Bosnia and Herzegovina.

We will develop a proposition for the development of monitoring program for selected threatened species in this area. Results of the project will be a base for a development of a guidelines and a monitoring plan for dragonfly species and habitats that could be applied in cooperation with management of protected areas and local organizations.

The Critical Ecosystem Partnership Fund is a joint initiative of l'Agence Française de Développement, Conservation International, the European Union, the Global Environment Facility, the Government of Japan, the MacArthur Foundation and the World Bank. A fundamental goal is to ensure civil society is engaged in biodiversity conservation.

logo 3skup

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba